Financiranje kupnje broda, prije i nakon njegove izgradnje

 • Financiranje kupnje broda, prije i nakon njegove izgradnje

  Autor: Zoran Tasić

  Malo koja grana transporta ima takve specifičnosti financiranja obrtnih sredstava kao što je pomorski transport. Glavni razlog tomu je to što se uglavnom radi o velikim iznosima novca (često izraženim u desecima i stotinama milijuna eura ili dolara); pomorski transport je jako osjetljiv na globalne trgovinske, financijske i političke promjene u svijetu; brodovi plove i obavljaju trgovinsku djelatnost u različitim jurisdikcijama svijeta i sukladno različitim pravnim sustavima; kreditna dokumentacija, kao i dokumentacija koja prati prijevoz stvari ili putnika morem podliježe različitim mjerodavnim pravima; pomorski prijevozi detaljno su regulirani mnogim međunarodnim konvencijama, kao i propisima mnogim relevantnih državnih i regulatornih tijela.

  1. Financiranje kupnje broda prije njegove izgradnje
  • Tko je korisnik kredita?

  Korisnik kredita je (od druge polovice 19. stoljeća) najčešće društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano upravo sa svrhom stjecanja broda u komercijalne svrhe (takodjer poznato kao “društvo za posebne namjene”). Društvo je najčešće osnovano u državi koja nije sjedište osnivača, čiji pravni i porezni sustav je i atraktivan za osnivače, ali ujedno i dovoljno solidan da bi bio prihvatljiv ne samo za investitore, nego i za banke koje su mu spremne odobriti kredit i voditi ga u svojim knjigama kao „prihvatljivi rizik“.

  Najprihvatljiviji rizik za banke je činjenica da njihov, netom osnovani korisnik kredita nema nikakvih obveza prema trećima (osim fiskalnih obveza prema vlastima države u kojoj je osnovan), niti bilo kakve imovine (npr. brod),a koja bi mogla stvarati obveze prema trećima (npr. Pomorske tražbine).

  U trenutku odobravanja kredita jedina imovina korisnika kredita/naručitelja gradnje broda (pored temeljenog kapitala) su njegova prava koja ima temeljem ugovora o gradnji broda kojega je sklopio s brodogradilištem prihvatljivim za banku.

  • Ugovor o gradnji broda

  Sukladno engleskom pravu (englesko je pravo najčešće mjerodavno pravo u međunarodnim ugovorima o gradnji broda izabrano voljom ugovornih strana) ugovor o gradnji broda je ugovor o gradnji i prodaji broda sukladno njegovom opisu, odnosno ugovor o prodaji buduće stvari.

  Sukladno ugovoru o gradnji broda temeljno pravo naručitelja je pravo zahtijevati da mu brodogradilište brod izgradi I isporuči sukladno ugovoru I tehničkom opisu, te ukoliko se to ne dogodi krivnjom brodogradilišta, ta da mu brodogradilište vrati sve uplaćene avanse koje je na ime ugovorne cijene naručitelj platio brodogradilištu.

  • Financiranje gradnje broda

  Ugovor o gradnji broda predviđa da se ugovorna cijena za brod plaća u nekoliko rata (najčešće 4 ili 5 rata), s time da se posljednja rata, najčešće u najvećem postotku, plaća na isporuci broda. Najveći dio ugovorne cijene naručitelj ne plaća iz vlastitih sredstava, nego iz kredita kojeg je dobio od banke.

  Da bi banka odobrila takav kredit ona mora biti u stanju da može procijeniti rizike koji mogu ugroziti povrat kredita. Za banku najveći rizik je rizik brodogradilište da ne ispuni svoju ugovornu obvezu izgraditi i isporučiti brod sukladno ugovoru. Banke koje su specijalizirane za financiranje kupnje brodova uglavnom su opremljene znanjima i metodama procjene takvih rizika.

  Budući da su prava naručitelja/korisnika kredita temeljem ugovora o gradnji broda njegova  jedina imovina, za svaku banku je važno procijeniti valjanost i ovršivost takvih prava.

  • Instrumenti osiguranja kredita

  Jedan od uvjeta za puštanje kredita je pribavljanje za banku prihvatljivih instrumenata osiguranja kredita.

  Pored korporativnih instrumenata osiguranja (zalog udjela u društvu/korisniku kredita, korporativna jamstva osnivača korisnika kredita), financijskih instrumenata osiguranja (zalog na bankovnom računu dužnika) i instrumenata naplate kredita (mjenice, zadužnice), najčešći instrument osiguranja je ustup ili cesija u korist banke svih naručiteljevih prava iz ugovora o gradnji broda i bankovne garancije u korist banke za povrat avansa koju brodogradilište pribavlja naručitelju od svoje poslovne banke.

  Mada je u nekim državama koje imaju brodogradnju moguće zasnovati pomorsku hipoteku na brodu u gradnji (npr. RH), u praksi se rijetko kada događa da takvu hipoteku zasnuje naručitelj u korist svoje banke. To iz razloga što brod za vrijeme gradnje najčešće nije njegov, nego je skoro uvijek u vlasništvu brodogradilišta.

  Ustup ili cesija prava iz police osiguranja broda u gradnji također je jedna od opcija, ali zahtjeva vrlo pomnu analizu.

  • Ugovori o kreditu i instrumenti osiguranja

  Mjerodavno pravo za ugovore o kreditu u međunarodnoj praksi financiranja kupnje brodova  najčešće je englesko pravo, a najčešći forum za rješavanje eventualnih sporova iz takvih ugovora je engleski sud ili londonska arbitraža.

  Neki bitni elementi svakog ugovora o kreditu su definicije i tumacenje pojmova, izjave i jamstva dužnika, period raspoloživosti kredita, svrha kredita, otplata kredita, kamate, zastava broda, odredbe o raskidu ili odgodi prava na kredit, nedostatna plaćanja, povećanje troškova kreditiranja, dostava korporativnih dokumenata i internih ovlaštenja dužnika, dokaz o uplati kapitala dužnika, obveze dužnika, odredbe o zabrani isplate dividende, slučajevi neispunjenja ugovora o kreditu, prethodni uvjeti za isplatu kredita npr. sklapanje i registracija instrumenata osiguranja, mjerodavno pravo i nadležnost, itd.

  Neki od spomenutih instrumenata osiguranja predstavljaju tzv. obvezno-pravna osiguranja, a neka predstavljaju stvarno-pravna osiguranja i uvjetovana su upisom u odredjene upisnike.

  Mjerodavno pravo u obvezno-pravnim osiguranjima, kao što su ugovori o ustupu ili cesiji radi osiguranja, je najčešće isto mjerodavno pravo koje je ugovoreno za osnovni ugovor. Ugovor o ustupu ili cesiji prava iz ugovora o gradnji broda bit će sačinjen sukladno engleskom pravu, a ustup ili cesija prava iz garancije za povrat avansa koju je izdala npr. hrvatska banka sukladno hrvatskom pravu bit će učinjen sukladno hrvatskom pravu.

  Pravo koje je mjerodavno za stvarno-pravna osiguranja je pravo države u kojoj se nalazi ili je registrirana stvar ili pravo koja je predmet takvih osiguranja. Tako npr. mjerodavno pravo za založno pravo na brodu koji je upisan u hrvatskom Upisniku brodova u gradnji (pomorska hipoteka) bit će hrvatsko.

  Konkretni pravni problemi ili aspekti koji će biti obrađeni u ovom, prvom dijelu prezentacije su:

  • Korporativni i fiskalni aspekti korisnika kredita;
  • Pravna pitanja avansne garancije; te
  • Pravni problemi vezani za valjanost i ovršivost svakog od instrumenata osiguranja kredita s aspekta mjerodavnog prava.

   

  1. Financiranje kupnje broda nakon njegove izgradnje
  • Stjecanje vlasništva na brodu

  Temeljem ugovora o gradnji broda naručitelj/korisnik kredita kupuje brod od brodogradilišta i stječe na njemu vlasništvo najčešće u trenutku isporuke broda i po plaćanju ugovorne cijene u cijelosti sukladno ugovoru.

  Prijenos vlasništva na brodu nastaje potpisivanjem protokola o primopredaji broda, izdavanjem potvrde brodogradilišta o prodaji broda naručitelju, te brisanjem broda iz Upisnika brodova u gradnji i upisom broda u Upisnik pomorskih brodova određen ugovorom o gradnji broda u ime naručitelja, a temeljem svjedodžbe klase broda.

  Time naručitelj gradnje broda postaje vlasnik broda u plovidbi.

  Od tog trenutka svi rizici broda prelaze s brodogradilišta na naručitelja/korisnika kredita, te postojeća polica osiguranja broda u gradnji prestaje važiti, a naručitelj pribavlja novo osiguranje broda u plovidbi, kako za osiguranje trupa i stroja broda, tako i za osiguranje odgovornosti prema trećima.

  • Financiranje i instrumenti osiguranja

  U tom trenutku banka angažira najveći dio odobrenog kredita, oslobađa garanciju za povrat avansa, te uzima druge instrumente osiguranja, prihvaća rizik naručitelja/korisnika kredita za urednu otplatu kredita umjesto rizika brodogradilišta, rizik uposlenja broda i brodskog tržišta i sve druge rizike s time u svezi, rizik osiguranja i reosiguranja broda.

  Uobičajeni instrumenti osiguranja u ovoj fazi uključuju pomorsku hipoteku na brod, te ustup ili cesiju radi osiguranja svih prihoda i osiguranja broda.

  Konkretni pravni problemi ili aspekti koji će biti obrađeni u ovom, drugom dijelu prezentacije su:

  • Pravni temelj stjecanja vlasništva na brodu;
  • Međusobni pravni odnosi subjekata uključenih u postupak prijenosa vlasništva na brodu;
  • Aspekti zastave broda i njihov utjecaj na valjanost i ovršivost instrumenata osiguranja kredita;
  • Pravni problemi odnosa kogentnih propisa i ugovornih odredbi u instrumentima osiguranja kredita.