Maja Bosnić Tabain

 • FullSizeRender (2)

   

  Maja Bosnić Tabain, direktorica je Službe za obradu šteta plovila, avijacije, transporta i kredita. Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Pravosudni ispit položila je 2007. godine. Od 2004. godine do 2008. godine radila je u odvjetničkom uredu Dijane Vojković u Zagrebu. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatske udruge za pravo osiguranja. 2013. stručno se usavršavala u Londonu, kod UK P&I kluba, brokerske kuće Lockton te odvjetničkog društva Hill Dickinson LLP. 2017. godine pohađala je Residential Training Course u organizaciji kluba NORTH of ENGLAND.

   

   

   

  Marina Operator’s Liability Insurance in Croatian Business Practice with a Focus on the Topical Legal Issues

   

  Ključne riječi: Marina, luka nautičkog turizma, osiguranje odgovornosti, ugovor o vezu, odgovornost marine

  Osiguranje od odgovornosti luka nautičkog turizma je osiguranje odgovornosti ovlaštenika koncesije luke nautičkog turizma, tj. pravne ili fizičke osobe koja posluje i pruža turističke usluge u nautičkom turizmu te druge usluge u funkciji turističke potrošnje (trgovačke, ugostiteljske i dr.) i upravlja lukom nautičkog turizma. Radi se o dobrovoljnom osiguranju.

  Osiguranje od odgovornosti luke nautičkog turizma pokriva odgovornost luke nautičkog turizma, odnosno njenu ugovornu (odgovornost prema korisnicima usluga) i izvanugovornu odgovornost (odgovornost prema trećima). Osigurani slučaj u kontekstu osiguranja odgovornosti nastaje kada nastupi odgovornost osiguranika, tj. luke nautičkog turizma, za štetu koja je predmet osiguranja. Slijedom iznijetog, Ugovorom o osiguranju odgovornosti luke nautičkog turizma osiguravatelj se obvezuje naknaditi osiguraniku iznose koje je osiguranik dužan naknaditi trećim osobama temeljem svoje odgovornosti za štetu koju su treće osobe pretrpjele zbog odgovornosti ovlaštenika koncesije luke nautičkog turizma, a sve u granicama osigurane svote.

  Ugovorom o osiguranju pokriva se građanskopravna odgovornost luke nautičkog turizma za stvarnu štetu i izgubljenu dobit korisnicima usluga odnosno trećim osobama, dok u pojedinim slučajevima osiguratelj može svoju obvezu ograničiti samo na štetu na stvarima i osobama. Obveza osiguratelja ograničena je do iznosa osigurane svote. Osiguratelj osim toga snosi, u granicama iznosa osiguranja, troškove spora i druge opravdane troškove radi utvrđivanja osiguranikove odgovornosti, a iz osiguranja se naknađuju i troškovi mjera poduzetih na zahtjev osiguratelja ili u sporazumu s njim, radi zaštite od neopravdanih i pretjeranih zahtjeva trećih osoba.

  Početke ugovora o osiguranju od odgovornosti luka nautičkog turizma nalazimo početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Prvi uvjeti za osiguranje od odgovornosti luka nautičkog turizma nastali su kao izvedenica iz prvih Ugovora o vezu i polica pomorskog kasko osiguranja s pripadajućim uvjetima. Od tada do danas ključne odredbe uvjeta ostale su iste te nije bilo važnijih izmjena i dopuna sukladno potrebama vremena. Osiguratelji koji djeluju na području Republike Hrvatske većinom imaju slične uvjete osiguranja koji se u bitnome ne razlikuju.

  Iz osiguranja je uvijek isključena odgovornost za namjerne štetne radnje i propuste luke nautičkog turizma, a uobičajeno se isključuje i odgovornost za štete koje su posljedica krajnje nepažnje luke nautičkog turizma, njenih djelatnika ili podugovaratelja. Osiguranje odgovornosti luke nautičkog turizma obično izričito isključuje štete proizašle iz zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti plovila na vezu, štete proizašle iz skrivene mane plovila, štete nastale uslijed radnje ili propusta vlasnika plovila, posade ili drugih osoba na plovilu, štete uslijed rata i sličnih događaja, štete uslijed krađe umjetnina, predmeta od plemenitih metala, novca, vrijednosnih papira i sl., štete od glodavaca, štete od zaleđivanja sistema za hlađenje motora, štete uslijed nevremena, kao i krađa stvari koja se ne nalazi na popisu u inventarnoj listi.

  Nadalje, praksa je da osiguratelji svoje pokriće uvjetuju time da luka nautičkog turizma ispunjava sve propisane standarde te da svoje usluge nudi po općim uvjetima poslovanja koje osiguratelj unaprijed odobri. Osigurateljno pokriće odgovornosti luke iz ugovora koji izlaze iz okvira tako odobrenih općih uvjeta poslovanja osiguratelji obično uvjetuju posebnom pojedinačnom suglasnošću.

  Odgovornost luka nautičkog turizma, a time i osiguranje od odgovornosti u domaćoj praksi predstavljaju vrlo složeno pravno pitanje koje izaziva visok stupanj pravne nesigurnosti. Hoće li nešto biti naknadivo i pokriveno ugovorom o osiguranju odgovornosti luke nautičkog turizma prvenstveno valja promatrati kroz građanskopravnu odgovornost luke nautičkog turizma. Da bi nastala šteta bila naknadiva temeljem ugovora o osiguranju odgovornosti, mora postojati odgovornost luke nautičkog turizma za štetu koju je pretrpio oštećeni. U situacijama kada odgovornost luke nautičkog turizma ne postoji, ne postoji ni obveza osiguratelja odgovornosti. Naime, u postupku utvrđivanja odgovornosti za štetu treba ustanoviti ispunjava li luka sve propisane zahtjeve i standarde, odnosno postupa li u skladu s pravilima struke. Jedno od glavnih mjerila za ovu ocjenu upravo su važeći zakonski propisi i ugovor o vezu koji sklapa luka nautičkog turizma sa svojim korisnicima i njezina se odgovornost ima tumačiti prvenstveno sukladno odredbama ugovora o vezu. Navedeni se ugovori temelje na stranačkoj autonomiji i nisu pravno regulirani posebnim zakonskim odredbama. Sastavni dio ugovora o vezu su i Opći uvjeti poslovanja, stoga se odgovornost luke nautičkog turizma treba tumačiti i u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Važno je, međutim, istaknuti kako ugovore o vezu i opće uvjete poslovanja u svakom slučaju treba promatrati i tumačiti u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, (dalje u tekstu ZOO), a posebno odredbama ZOO-a o pravu na naknadu štete te popravljanje štete.

  Pitanje koje se postavlja jest koji zakonski propis se ima primijeniti kada govorimo o odgovornosti luka nautičkog turizma i osiguranja odgovornosti luka nautičkog turizma, odnosno imamo li primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima ili Pomorskog zakonika, s obzirom na to da se radi o temi koja je povezana uz plovila te uvjetima osiguranja uobičajenim za pomorska osiguranja.

  Autorica će razmatrati najspornije pravne aspekte osiguranja odgovornosti luke nautičkog turizma u domaćoj sudskoj i poslovnoj praksi, kao što su pitanje primjenjivog standarda dužne pažnje luke nautičkog turizma kao pružatelja usluga smještaja i prihvata plovila te povezanih i dopunjujućih usluga, zatim pitanje isključenja iz pokrića odgovornosti za štete koje su posljedica namjere ili krajnje nepažnje luke, njenih djelatnika ili kooperanata, te pravilnog tumačenja drugih uobičajenih isključenja iz osiguranja, pitanje materijalnog prava primjenjivog na ugovor o osiguranju odgovornosti luke nautičkog turizma i dopustivosti izravne tužbe oštećene osobe protiv osiguratelja i sl. Autorica će se poredbenom analizom osvrnuti i na relevantne standardne osigurateljne klauzule stranih osigurateljnih tržišta te izložiti svoje viđenje poželjnog daljnjeg razvoja modela osiguranja odgovornosti luke nautičkog turizma na našem tržištu, uzimajući u obzir nove potrebe suvremenog razvoja nautičkog turizma u Hrvatskoj.