Margita Selan Voglar

  • selan photoMargita Selan Voglar diplomirala je na Pravnom fakultetu u Ljubljani 1991. godine kada počinje raditi u Zavarovalnici Triglav d.d., Odjelu transportnih i kreditnih osiguranja, na transportnim osiguranjima. Od 1999. godine zaposlena je kao Direktor Odjela za transportna osiguranja u sklopu čega je odgovorna za razvoj novih produkata, underwriting i štete. Od 2009. g. Predsjednica je Odbora za transportna osiguranja kod Slovenske osiguravajuće udruge (SZZ) te potpredsjednica Društva za pomorsko pravo Republike Slovenije (DPPS). Također je i arbitar kod Stalne arbitraže Zavarovalnice Triglav d.d. Redovito sudjeluje na IUMI konferencijama i različitim predavanjima na temu transportnih osiguranja i transportne odgovornosti. Surađuje s Obrtničkom i Gospodarskom komorom. Suautor je knjige Konvencija CMR – konvencija o pogodbi za međunarodni cestovni prijevoz tereta s komentarom.