Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

 • Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

  Autori: Dr. Slađana Aras Kramar, Prof. Aleksandra Maganić

  Ključne riječi: pomorski sporovi, arbitraža, Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Londonsko udruženje pomorskih arbitara, Njemačko udruženje pomorske arbitraže, Zakon o arbitraži, postupak, hrvatsko pravo, englesko pravo, njemačko pravo

  Cilj rada je prikazati te analizirati određene organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalne aspekte pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom te njemačkom pravu, uzimajući u obzir i podatke o organiziranim i provedenim pomorskim arbitražama pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (dalje: SAS-HGK) u čijoj se organizaciji bilježe (doduše još uvijek skromno) pojedine pomorske arbitraže.

  Raspravi o pomorskoj arbitraži u hrvatskom pravu prethodit će analiza o organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalnim aspektima pomorske arbitraže u engleskom te njemačkom pravu, posebice uzimajući u obzir pomorske arbitraže pri Londonskom udruženju pomorskih arbitara (dalje: LMAA) te Njemačkom udruženju pomorske arbitraže (dalje: GMAA). Izbor tih dvaju poredbenopravnih sustava uvjetovan je okolnošću što u njihovom okviru djeluju navedeni europski pomorskoarbitražni centri, ali i okolnošću što pomorske arbitraže pri LMAA-u prednjače u odnosu na ostale pomorskoarbitražne centre. Izbor njemačkog poredbenopravnog sustava uvjetovan je i povijesnim razlozima, odnosno snažnim utjecajem njemačkog prava i doktrine na hrvatsko pravo te doktrinu procesnog prava.

  Razmatranje organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalnih aspekata pomorske arbitraže u engleskom i njemačkom pravu slijedit će sustav koji su utvrdile autorice. Najprije će se raspraviti o pojmu te specifičnostima pomorske arbitraže u izabranim sustavima, kao i o izvorima arbitražnog prava. Potom će se razmotriti koji utjecaj ima ugovaranje pomorske arbitraže na nadležnost državnog suda u razmatranim sustavima.

  U radu će se prikazati osnovne karakteristike pojedinih arbitražnih centara (LMAA, GMAA). Nakon prikaza pojedinih arbitražnih centara u poredbenopravnim sustavima, dat će se analiza osnovnih instituta arbitražnog postupka u pomorskim sporovima pri izabranim centrima, i to: arbitražnog sporazuma, arbitražnog suda (konstituiranje, sastav, prava i dužnosti arbitara), načela arbitražnog postupka, pokretanja arbitražnog postupka, posebnih (ubrzanih, pisanih, sumarnih) arbitražnih postupaka (s obzirom na vrijednost predmeta spora), dokaznog postupka, troškova arbitražnog postupka, pravorijeka, pravnih sredstava protiv pravorijeka te ovrhe (domaćeg) pravorijeka.

  U zaključnom dijelu rada pokušat će se naznačiti tendencije konvergencije te divergencije poredbenopravnih sustava uključenih u analizu. Na temelju provedene poredbenopravne analize, kao i analize povijesnih izvora hrvatske pomorske arbitraže te (oskudne) prakse pokušat će se naznačiti projekcije de lege ferenda u cilju poticanja razvoja prakse pomorske arbitraže u Hrvatskoj. Posebno će se razmotriti organizacijski aspekt, potreba uspostavljanja posebnog pomorskoarbitražnog centra SAS-HGK čije bi sjedište bilo izvan Zagreba, na jednoj od (po)morskih destinacija.