Osiguranje vozarine kod brodarskih ugovora – rješenja nacionalnih pravnih propisa i institutskih klauzula

 • Osiguranje vozarine kod brodarskih ugovora – rješenja nacionalnih pravnih propisa i institutskih klauzula

  Autor: Dr. Marija Pijaca

  Ključne riječi: vozarina, osiguranje, Pomorski zakonik, Institutske klauzule za osiguranje vozarine, poredbenopravni propisi o osiguranju vozarine

  Predmet osiguranja kod prijevoza stvari morem mogu biti različiti interesi brodara i naručitelja prijevoza, npr. materijalna dobra (brod, teret), osobe, pravni odnosi (tražbine, dugovanja, izdaci, troškovi, odgovornost, izmakla dobit). Kod brodarskih ugovora (charter parties), kao vrste ugovora o prijevozu stvari morem, brodar koji je nositelj plovidbenog pothvata, uz mnoga prava i obveze ima materijalni i pravno opravdani interes osiguranja broda (hull and machinery) i odgovornosti (P&I rizici). Uz osiguranje broda i odgovornosti, brodar također ima imovinski interes i za osiguranje vozarine (freight insurance). Važnost ove vrste osiguranja posebna je iz razloga uloge vozarine, budući da je vozarina osnovna ekonomska svrha brodarskog ugovora tj. ekonomska cijena za iskorištavanje broda. Prema tome, osiguranje vozarine jedan je od oblika pomorskog osiguranja u kojem je predmet osiguranja vozarina izložena opasnosti uobičajenih pomorskih, a ponekad i ratnih te ostalih rizika. Brodar iz različitih razloga može za vrijeme trajanja brodarskog ugovora biti spriječen ostvariti svoju ugovornu obvezu prijevoza stvari i naplatiti vozarinu, pa u odnosu na taj rizik ima interes za osiguranje vozarine. Osigurljiv interes brodar ima i kada osnovano očekuje prihod od budućeg poslovanja broda, npr. kod sklapanja brodarskog ugovora na vrijeme za cijeli brod (time charter) postoji mogućnost da brodar pretrpi gubitak vozarine određene po jedinici vremena, jer je brod radi popravka nastalih oštećenja bio određeno vrijeme izvan upotrebe, pa je logičan interes brodara za osiguranje vozarine.

  Iako brojna literatura s područja pomorskog prava ukazuje na postojanje znanstvenog zanimanja za pojedinim aspektima pomorskog osiguranja, iz pregleda dosadašnjih istraživanja proizlazi da su teme posvećene osiguranju vozarine kod brodarskog ugovora nedovoljno zastupljene. Iz toga razloga smatrali smo potrebnim pomno istražiti relevantna pravna pitanja osiguranja vozarine kod predmetnog ugovora na način da na jednom mjestu obuhvatimo njegove zakonske i autonomne pravne izvore. Prema tome, temeljni cilj ovoga rada je proučavanje i analiza svih važnih pravnih pitanja osiguranja vozarine kod naznačenih ugovora unutar hrvatskog zakonskog okvira, odredaba institutskih klauzula i poredbenopravnih zakonskih propisa. Istaknut će se pitanja trenutne kvalitete pravnog uređenja osiguranja vozarine i tendencije njegova budućeg razvitka.

  U svrhu ostvarenja cilja, u uvodu radu se opširnije utvrđuju temeljna obilježja brodarskog ugovora i glavna prava te obveze stranaka ovog ugovornog odnosa, brodara i naručitelja. Zatim se definira pojam vozarine i objašnjava koja stranka iz brodarskog ugovora ima materijalni interes za osiguranje vozarine. Utvrđuje se pojam osiguranja vozarine i pojedinačno izlažu značajke postojanja materijalnog interesa za njezino osiguranje na strani broda i tereta kojeg se prevozi. Ističu se i osnovni načini osiguranja interesa u odnosu na vozarinu – osiguranje vozarine u okviru osiguranja broda, tereta ili sklapanje posebnog ugovora o osiguranju vozarine. Navodi se i koji se od ovih načina osiguranja vozarine najčešće ugovara u praksi. U nastavku rada provodi se detaljna raščlamba sadržaja odredaba o osiguranju vozarine prema Pomorskom zakoniku, a posebno se problematiziraju pitanja gubitka vozarine zbog potpunog gubitka tereta i određivanje visine naknade iz osiguranja. Analiziraju se i posebne institutske klauzule za osiguranje vozarine od pomorskih rizika: Institute Time Clauses – Fright, 1/10/83 i Institute Voyage Clauses – Freight, 1/10/83., a u tom kontekstu  i klauzule za osiguranje vozarine od ratnih rizika i rizika štrajka: Institute War and Strikes Clauses, Freight – Time, 1/10/83 i Institute War and Strikes Clauses, Freight – Voyage, 1/10/83. Rad obuhvaća i analizu odredaba institutskih klauzula za osiguranje brodova iz 1995. godine, koje također sadrže uvjete za osiguranje vozarine. Komparativno se analiziraju pravni propisi o osiguranju vozarine poredbenog prava (npr. engleski Marine Insurance Act, 1906., australski Marine Insurance Act, 1909.) U zaključku se upućuje na najvažnije odredbe Pomorskoga zakonika, institutskih klauzula i poredbenopravnih propisa u normiranju osiguranja vozarine kod brodarskih ugovora, a obrazlaže se i kvaliteta normiranja osigranja vozarine sa stajališta izabranih zakonskih propisa i institutskih klauzula. Iznosi se i kritička ocjena kvalitete pravnog uređenja osiguranja vozarine te predlažu mjere za njezinu daljnju nadogradnju unutar odredaba izabranih zakona i institutskih klauzula.