Prof. dr. sc. Davor Vidas

  • Vidas - foto 2014Prof. dr.sc. Davor Vidas rođen je u Zagrebu 9. svibnja 1960. Redovni je profesor u trajnom zvanju u Institutu Fridtjof Nansen u Oslu, Norveška. Nakon završenoga Pravnog fakulteta u Zagrebu 1983. godine, na tom fakultetu 1984. započinje znanstvenu karijeru u međunarodnom pravu te je do rujna 1992. bio član Katedre za međunarodno javno pravo. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Institutu Fridtjof Nansen u Oslu pridružio se isprva potkraj 1992, na poziv da koordinira međunarodni projekt akademskih institucija iz Australije, Čilea, Norveške i SAD-a. Od 1995. do 2002. bio je direktor Odjela za polarne studije na Institutu Fridtjof Nansen, a 2003. godine osniva na tom Institutu Odjel za pravo mora i pomorstvo, na kojem je otada do danas direktor. U posljednjih dvadesetak godina prof. Vidas je bio glavni istraživač i voditelj petnaestak međunarodnih znanstvenih projekata iz raznih područja međunarodnog prava, kao i organizator te predsjedavajući više međunarodnih znanstvenih konferencija o pravu mora u Norveškoj, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji (Wilton Park). Održao je 50-ak pozvanih izlaganja i uvodnih govora na međunarodnim konferencijama u velikom broju zemalja, kao i mnoga predavanja na raznim svjetskim sveučilištima, akademijama znanosti i drugim znanstvenim institucijama. Član je Međunarodnog savjeta Instituta za pravo mora na američkom sveučilištu Berkeley u Kaliforniji. Od 2006. do 2010. bio je supredsjedatelj Grupe pravnih stručnjaka za Sredozemno more pri Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode (IUCN), a od 1997. do 2002. jedan od direktora međunarodnog postdiplomskog seminara za Pravo mora na Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. U okrilju International Law Association, profesor Vidas je od 2012. predsjedatelj Odbora za međunarodno pravo i podizanje razine mora, te član Odbora za polazne crte u međunarodnom pravu mora. U sklopu Međunarodne komisije za stratigrafiju, član je i jedini pravnik Radne skupine za antropocen. Profesor Vidas je član uredničkih savjetodavnih odbora u nekoliko međunarodnih časopisa, među kojima: International Journal of Marine and Coastal Law (Brill/Martinus Nijhoff), Anthropocene Review (SAGE), te Climate Law (Brill). Autor je i urednik većeg broja znanstvenih knjiga, među kojima su: The World Ocean in Globalisation (Brill/Martinus Nijhoff, 2011), Law, Technology and Science for Oceans in Globalisation (Brill/Martinus Nijhoff, 2010), Hrvatsko-slovensko razgraničenje (Školska knjiga, 2009), Zaštita Jadrana (Školska knjiga, 2007), Protecting the Polar Marine Environment (Cambridge University Press, 2006/2000), Implementing the Environmental Protection Regime for the Antarctic (Kluwer Academic, 2000) Order for the Oceans at the Turn of the Century (Kluwer Law International, 1999) and Governing the Antarctic (Cambridge University Press, 1996).

    Profesor Vidas je, u sklopu praktične primjene međunarodnog prava, od 2011. nadalje bio savjetnik i odvjetnik Vlade Republike Hrvatske u arbitražnom postupku u sporu o razgraničenju na kopnu i moru između Hrvatske i Slovenije pred Stalnim arbitražnim sudom u Haagu. Bio je, nadalje, od 2004. do 2006., savjetnik u izaslanstvima norveške Vlade u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), 2003. u Organizaciji UN-a za prehranu i poljoprivredu (FAO), 2001. i 2002. pri Komisiji za zaštitu antarktičkih morskih bogatstava (CCAMLR), a od studenog 1992. do 2002. savjetnik u izaslanstvu Vlade Kraljevine Norveške na diplomatskim konferencijama država stranaka Ugovora o Antarktiku. Također, bio je vanjski konzultant OECD-a u Parizu, za pitanja protupravnog, nereguliranog i neprijavljenog ribarstva, te Programa UN-a za okoliš, pri izradi studije Global Environmental Outlook 2000.

    Profesor Vidas je član International Law Association (norveški ogranak); European Society of International Law; Norwegian Society of International Law; American Society of International Law; Hrvatskog društva za međunarodno pravo, te pridruženi član American Geophysical Union.

    Profesor Vidas niz je godina aktivno uključen u popularizaciju pitanja prava mora, u Hrvatskoj i drugim zemljama. Među ostalim, suautor je scenarija za dva televizijska dokumentarna filma Hrvatske radiotelevizije o pravu mora: “More pred sudom”, 1998, te “Inventura mora za treće tisućljeće”, 2008. godine. Objavio je stotinjak kolumni, komentara i intervjua o raznim pitanjima prava mora u popularnim znanstvenim časopisima, dnevnom i tjednom tisku i drugim medijima.