Pravila za tehničko uređivanje teksta, navođenje izvora i recenziju radova

 • Svaki rukopis treba se sastojati od sljedećih dijelova:
  • naslov,
  • podaci o autoru (ime i prezime, akademski naslov, zvanje, osobna adresa e-mail, ime i adresa institucije/organizacije),
  • sažetak (najviše 1000 riječi),
  • ključne riječi (najviše 10 riječi),
  • tijelo teksta (najviše 10.000 riječi),
  • popis korištene literature

  Jezik: Svi sažeci i cjeloviti tekstovi radova trebaju biti napisani na engleskom ili hrvatskom jeziku. Autori čiji prvi jezik je hrvatski predaju sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku.

  Upute za tehničko uređivanje teksta:
  • Autori rada u potpunosti su odgovorni za primjerenost, kvalitetu, pravopis i prijevod tekstova svojih radova.
  • Rad se piše u Microsoft Word za Windowse.
  • Potpuna inačica rada (spremna za tisak, uključujući opremu i literaturu) treba biti pripremljena u skladu s ovim uputama.
  • Pod „stranicom” misli se na stranicu dimenzije A4 (21 x 29.7 cm; orijentacija portret), bijela podloga, sve margine postavljene na 2,5 cm. Stranice trebaju biti numerirane.
  • Na početku rada u gornji lijevi ugao napisati ime i prezime, akademski naslov, zvanje, a u redak ispod naziv i adresu institucije/organizacije. Slijedi prazan red, zatim naslov.
  • NASLOV: velika slova, Times New Roman, veličina fonta 14, podebljano, prored 1.5, centrirano.
  • OBLIK TEKSTA (uključuje i sažetak uklopljen u rad): Times New Roman 12, prored 1.5. Poravnanje na obje strane.
  • TABLICE: Times New Roman, veličina fonta 10, prored 1.0. Poravnanje na obje strane.
  Tablice, grafovi i ilustracije trebaju biti crno-bijele, uglavljene u tekst rada, ali ne „zaključane”, numerirane i imati svoj naslov i opis (npr. Tablica 1. Obrazovna struktura uzorka). Sve grafike trebaju biti visoke kvalitete. Potrebno je voditi računa o autorstvu svih materijala u radu.
  • BILJEŠKE (FUSNOTE): Times New Roman, , veličina fonta 10, jednostruki prored, poravnanje na obje strane.

  Navođenje izvora
  Knjiga i dio knjige:
  1. Prezime, I., (2010.), Naslov knjige, Grad, Izdavač.
  2. Prezime, I., (2010.), Naslov poglavlja ili dijela knjige, I. Prezime (Ur.), Naslov knjige (str. 50-70), Grad, Izdavač.

  Članak u časopisu:
  3. Prezime, I., (2010.), Naslov članka u časopisu, Ime časopisa, 18 (2), str. 44-59.
  (U ovome primjeru 18 označava broj sveska/godišta, a 2 broj u tekućem godištu)

  Članak u konferencijskom zborniku:
  4. Prezime, I., (2010.), Naslov članka u konferencijskom zborniku, I. Prezime, I. Prezime (Ur.), Naziv konferencijske publikacije (str. 33-44), Grad, Izdavač.

  Dokumenti, izvješća i druge institucionalne publikacije:
  5. Institucionalni ili skupni autor, (2010.), Ime dokumenta ili izvješća, Ustanova, Odjel, Grad, Izdavač.

  Radovi i drugi izvori na Internetu:
  6. Prezime, I., Naslov rada, Naslov stranice (Web page), Preuzeto 16. rujna 2010. sa: www.webadresa.org

  Recenzija radova
  Znanstveni radovi podliježu postupku anonimne međunarodne recenzije. Svaki rad ocjenjuju dva recenzenta, međunarodno priznata stručnjaka iz područja, koje imenuje Znanstveni odbor. Ovisno o ocjeni recenzenta, radovi se kategoriziraju kako slijedi:
  (1) izvorni znanstveni rad – rad koji se odlikuje izvornošću zaključaka, ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog istraživanja;
  (2) pregledni znanstveni rad – rad koji sadrži temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata.
  (3) prethodno znanstveno priopćenje – rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad, te
  (4) stručni rad – rad koji sadrži znanja i iskustva relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti.

  Recenzije su anonimne, a primjedbe, preporuke i ispravci recenzenata upućuju se autorima isključivo putem Znanstvenog odbora.

  Trenutkom objavljivanja u Zborniku konferencije uredništvo pridržava pravo na tiskanu i elektronsku verziju objavljenog rada.